KIWI'S HOUSE
moeKiwiSAMA
Kiwi's House
它是个什么? 阅读全文
moeKiwiSAMA
Dec 24, 2018
首先,人工智能是DSSQ,各种意义上的 阅读全文
moeKiwiSAMA
Oct 5, 2018
想必大部分Manjaro用户都是属于想要使用aur,想要使用一切Arch Linux拥有的东西但是又懒于安装Arch Linux的人群 但是如果要在安装输入法上折腾半个小时,那就感觉非常亏了。 阅读全文
moeKiwiSAMA
Sep 19, 2018